Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) /

Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

UPOZORNĚNÍ, informace k 25. 11. 2019

Vážení žadatelé, příjemci.

Ke dni 25. 11. 2019 byla prodloužena platnost příjmu žádostí o podporu u 62. výzvy IROP, na kterou má vazbu chystaná 14. výzva MAS Vladař / IROP 3. V měsící listopad bylo v plánu tuto výzvu vyhlásit. Z důvodu současné zvýšené administrativní zátěže, se termín vyhlášení posune na měsíc prosinec 2019 až leden 2020, kdy díky prodloužení termínu příjmu žádostí ze strany řídícího orgánu IROP do 62. výzvy, který je nově stanoven na 31. 10. 2022, bude dostatečný časový prostor na vyhlášení a otevření 14. výzvy MAS Vladař včetně termínu a délky platnosti pro možnost podání Vašich žádostí o podporu do 15. výzvy MAS Vladař. O přesném termínu vyhlášení budeme včas inormovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme tímto za Vaši trpělivost a pochopení.

 

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v měsíci říjen / listopad tuto výzvu:

VÝZVA č.14. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

aktivita: Rozvoj komunitních center

Cílem podpoření této aktivity je Rozvoj komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, kdy se jedná o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Výzva bude zaměřena na:

1) Rozvoj komunitních center

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb

 

Termín vyhlášení výzvy: říjen / listopad 2019

Termín ukončení výzvy: prosinec 2019

 

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

 

potřebné odkazy:

Výzva č.62 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální infrastruktura: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/5f04e0a7-ef68-4d59-9c1d-e1db4804f419/Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Aktuality k tématu Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016