Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) /

Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP

Ke stažení:

Stáhnout vše

UPOZORNĚNÍ, informace k 25. 11. 2019

Vážení žadatelé, příjemci.

Ke dni 25. 11. 2019 byla prodloužena platnost příjmu žádostí o podporu u 65. výzvy IROP, na kterou má vazbu chystaná 15. výzva MAS Vladař / IROP 4. V měsící listopad bylo v plánu tuto výzvu vyhlásit. Z důvodu současné zvýšené administrativní zátěže, se termín vyhlášení posune na měsíc prosinec 2019 až leden 2020, kdy díky prodloužení termínu příjmu žádostí ze strany řídícího orgánu IROP do 65. výzvy, který je nově stanoven na 31. 10. 2022, bude dostatečný časový prostor na vyhlášení a otevření 15. výzvy MAS Vladař včetně termínu a délky platnosti pro možnost podání Vašich žádostí o podporu do 15. výzvy MAS Vladař. O přesném termínu vyhlášení budeme včas inormovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme tímto za Vaši trpělivost a pochopení.

 

 

MAS Vladař plánuje vyhlásit v měsíci říjen / listopad tuto výzvu:

VÝZVA č.15. IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

aktivita:

  • Vznik nového sociálního podniku - založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti o podporu není sociálním podnikem, a to o nový předmět podnikání nebo o nově zřízenou živnost nebo o nový obor činnosti v rámci živnosti volné
  • Rozšíření podniku - v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb nebo rozšíření prostorové kapacity podniku nebo zavedení nových technologií výroby nebo zefektivnění procesů v podniku
  • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ - realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření podniku. V případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci stávajícího oprávnění k podnikání nebo o získání nového oprávnění k podnikání

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

Výzva bude zaměřena na:

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Termín vyhlášení výzvy: říjen / listopad 2019

Termín ukončení výzvy: prosinec 2019

Pro žadatele v rámci vyhlášení výzev budeme též pořádat seminář. Přesný termín a místo konání bude za včasu uvedeno na našich webových stránkách.

potřebné odkazy:

Výzva č.65 / IROP / integrované projekty CLLD - Sociální podníkání: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/41ab2a0d-dc1e-46d1-b0f2-bd474e1b9078/Specificka-pravidla-socialni-podnikani-CLLD_65_1-1.pdf.aspx?ext=.pdf

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/6f92fe90-a06e-459a-acaa-68c2b291e410/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za MAS Vladař, Andrea Nipauerová - manažer CLLD / IROP -  andrea.nipauerova@vladar.cz

(Konzultační hodiny v rámci výzev IROP: PO, ÚT, v čase od 8.30 - 13.00 hod., v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany)

Aktuality k tématu Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP:

© MAS Vladař 2016