Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. MAS Vladař implementuje na svém území tento program v podobě integrovaného nástroje CLLD.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora v rámci výzev MAS Vladař směřovat, je vzdělávání, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání a kulturní památky.

Integrovaný regionální operační program je rozdělen celkem do pěti prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Místní akční skupina Vladař bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v prioritní ose čtyři. Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto specifických cílů:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání;
 • SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení;
 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví;
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 

Výzvy MAS Vladař:

 

Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat):

 

Programový rámec IROP dle schválené strategie MAS Vladař a vazba na výzvy, ve kterých bude MAS Vladař vyhlašovat:

 

HARMONOGRAM výzev IROP:

 

Realizace SCLLD MAS Vladař probíhá prostřednictvím: Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS


Konzultační hodiny pro IROP v kanceláři MAS Vladař: od 1.3.2018 nás naleznete v nových prostorách na adrese Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail:  andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu Integrovaný regionální operační program (IROP):

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3), 2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4), Avízo: 3.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP, Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP, Harmonogram výzev 2017-2018_1, Harmonogram výzev 2017-2018_2, Harmonogram výzev 2017-2018_3, 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), Avízo výzvy 6. IROP 4, 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5), 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

© MAS Vladař 2016