Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Nový program Ústeckého kraje - Podpora komunitního života na venkově

Místní akční skupiny Ústeckého kraje budou v roce 2019 realizovat program podpory komunitního života na venkově. MAS Vladař tak bude formou výzvy podporovat spolky, veřejný prostor, vzdělávání i sport a kulturu na území obcí MAS Vladař v Ústeckém kraji.

V rámci individuální výzvy budou finanční prostředky rozděleny na podporu projektů:

 • Zaměřených na spolkovou činnost v území (např. na předávání znalostí, informační akce, aktivizaci místního potenciálu, aktivity spolku).
 • Zaměřených na drobný komunitní život v území (např. na společenské, sportovní, kulturní akce).
 • Zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení v dotačním území.

Nelze podporovat udržování již dříve realizovaných projektů.

Oprávněné subjekty – žadatelé do individuální výzvy MAS:

 • o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v individuální výzvě)
 • Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem,
 • Školská zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení.

Finanční rámce pro jednotlivé oblasti podpory:

 • Na realizaci projektů zaměřených na spolkovou činnost v území nebo na drobný komunitní život v území tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Na realizaci projektů zaměřených na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení může být přidělená dotace využita v maximální výši 50% na obnovu a 50% na vlastní realizaci projektu.

Dotace je v rámci Programu poskytována na způsobilé výdaje.
Způsobilým výdajem v Programu jsou pouze výdaje vynaložené na realizaci projektů v rámci individuálních výzev v jednotlivých MAS a splňují podmínky:

 • Projekty podpořené v rámci individuální výzvy musí být v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a s Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.
 • Vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti.
 • Vznikly příjemcům v individuálních výzvách v přímé souvislosti s realizací projektů od 22. 2. 2019 – 31. 12. 2019.
 • Byly uhrazeny do konce realizace projektů.
 • Byly skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví, na účetních dokladech, v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

Více informací bude zveřejněno na počátku roku 2019. Sledujte náš web!

Máte záměr a chcete ho konzultovat? Obraťte se na nás emailem - vladar@vladar.cz.

Galerie :

Článek vyšel : 26.10.2018, počet zobrazení : 1965