Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 /

Operační program zaměstnanost

Ke stažení:

bdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

MAS Vladař v rámci implementace OP Zaměstnanost bude podporovat výzvami tyto oblasti: podpora zaměstnanosti, adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální začleňování a boj s chudobou.

Vyhlášené výzvy:

Avíza výzev:

Výzvy MAS Vladař budou vázány na 47. výzvu ŘO: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Žadatelé výzev MAS v OP Zaměstnanost jsou povinni se řídit Obecnými pravidly OPZ.

Aktuality k tématu Operační program zaměstnanost:

Stránky v této kategorii: 1.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání (OPZ4) na území MAS Vladař I., Avízo: 2.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I., 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I., 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.

© MAS Vladař 2016