Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pro poskytovatele terénních služeb - GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO Program MOBILITA

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Proto se ŠKODA AUTO a.s. rozhodla věnovat 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují potřebné služby, a to zejména terénním způsobem.

Vyhlašovatelem grantového programu je společnost ŠKODA AUTO a.s., IČO: 00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „Vyhlašovatel“).
Odborným garantem grantového procesu je Nadace rozvoje občanské společnosti, IČO: 49279416, se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 (dále „Nadace“) a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, IČO:72074086, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „Asociace”).

PODMÍNKY ÚČASTI V GRANTOVÉM PROGRAMU
Cílem grantového programu je rozdělit mezi 100 pomáhajících organizací 100 vozidel značky ŠKODA AUTO, a tím přispět ke zvýšení dosahu zdravotnických a sociálních sluţeb. Jedna právnická osoba (jedno IČO) můţe získat v grantovém programu jedno vozidlo. Vůz musí být určen pro převoz klientů/pacientů nebo pro dopravu pracovníků za klientem/pacientem.

Podporované aktivity:

  • poskytování vybraných druhů sociálních sluţeb (např. poskytování krizové pomoci, rané péče a dalších terénních sluţeb potřebným)
  • poskytování vybraných druhů zdravotní péče (např. poskytování hospicové a paliativní péče a domácí péče potřebným)

Podporované regiony: celá ČR, s cílem, aby vozidla slouţila v terénu v regionech, přičemţ bodově budou zvýhodněny venkovské oblasti (Za venkovské oblasti povaţujeme v souladu s § 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích místa, obce do 3 000 obyvatel, zejména pak periferní venkovské oblasti, které jsou řídce obydlené, izolované od spádových měst a hlavních dopravních sítí.)

  • Vyhlášení výzev 17. 4. 2020
  • Ukončení příjmu žádostí 30. 4. 2020 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu předčasně uzavřít v případě, že počet ţádostí přesáhne dvojnásobný počet vozidel připravených k rozdělení.
  • K rozdělení 100 osobních vozidel značky Škoda
  • Zahájení realizace projektu Den převzetí vozidla

Další informace v přiloženém letáku

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 20.4.2020, počet zobrazení : 2900