Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 13. výzva IROP MAS Vladař

Dne 17. 04. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 13. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury základních škol celého území MAS Vladař.

13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

Dne 24. 04. 2020 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedovi Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšne vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam předaných žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748 - Chodník - Žatecká, Holedeč - Obec Holedeč
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778 - Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích - Obec Radonice
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911 - Chodník ke škole ve Valči - Obec Valeč
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912 - Bezpečné zastávky Rvenice - Město Postoloprty

Galerie :

Článek vyšel : 17.4.2020, počet zobrazení : 2062