Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova
Aktuality:

Zpřesnění Pravidel PRV prosinec 2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

U operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

  • Změna kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (konkrétně písm. b) bod 11. a 12. a písm. d)), kdy dochází k doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele.
  • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (Část B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6. Seznam předkládaných příloh, písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 15)). Nové znění je v souladu s Přílohou 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude stav pracovních míst kontrolován s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci, a ne před předložením Žádosti o platbu.
  • Změna páté odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod c), kdy se doplňuje zpětná platnost kapitoly 9: Žádost o platbu pouze pro písm. j) a t).
  • Doplnění odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod d) o zpětnou působnost povinnosti hlásit změny skutečného majitele či majitelů ve smyslu §4 odst. 4 AML zákona (kapitola 7 Provádění změn, podkapitola 7.1, písm. c))
  • Úprava textace v Příloze 3 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kde je uveden obecný limit pro motorová vozidla ve výši 500 tis. Kč, který platí pro všechny Žádosti o dotaci v administraci. Nově bylo upřesněno, že se limit nevztahuje na některé Fiche pouze v případě pořízení dopravních prostředků včetně chladící/mrazící jednotky, pro které je dále uveden limit vyšší.
  • Další změna se týká Části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, bod 7, písmeno i) Další podmínky platné pro režim blokové výjimky, bod 4), kdy dochází k upřesnění s ohledem na změnu Nařízení Komise č. 651/2014. Změna se týká pouze Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností při využití blokové výjimky dle Nařízení Komise č. 651/2014.
  • Drobná úprava Přílohy 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Více v přiloženém dokumentu.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.12.2017, počet zobrazení : 16592 (16592 tento měsíc)