Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace čerpání alokace na opatření IROP 1 - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

S vazbou na probíhající kontrolu přijatých žádostí o podporu u 13. výzvy IROP 1 ze strany ŘO IROP - závěrečné ověření způsobilosti, došlo ke změně čerpání schválené alokace dané výzvy.

Z důvodu změny čerpání alokace 13. výzvy IROP 1 MAS Vladař, bylo nutné provést aktualizaci seznamu přijatých žádostí o podporu. Na současně ukončené hodnocení na MAS Vladař u přijatých žádostí o podporu nemá tato změna žádný vliv. Pouze se provedla změna čerpání finanční alokace výzvy, z důvodu ponížení finančního plánu (CZV - celkové způsobilé výdaje) u podané žádosti o podporu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912 s vazbou na provedenou kontrolu závěrečného ověření způsobilosti na ŘO IROP. Více viz samotný seznam přijatých žádostí s platným datem aktualizace ke dni 15. 9. 2020.

ZMĚNA čerpání alokace 13. výzvy IROP 1

 alokace výzvy (CZV)

12.148.965,15 Kč

 ZMĚNA čerpání alokace v důsledku změny CZV projektu II. (platná od 15. 9. 2020)

9.801.559,21 Kč

 ZMĚNA čerpání alokace v důsledku změny CZV projektu I. (platná do 14. 9. 2020)

10.413.828,74 Kč

 Přijaté žádosti o podporu CZV v původní výši celkem (k datu 2. 12. 2019)

10.764.467,74 Kč

Poznámka k tabulce:

I. Změna čerpání stanovené alokace 13. výzvy IROP 1 (CZV), byla způsobena ponížením finančního plánu (CZV) u podané žádosti o podporu, pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748 s vazbou na provedené formální hodnocení a přijatelnost projektu (FNaP). Původní částka byla ve výši 3.350.639,00 Kč, po provedených změnách v projektu / žádosti o podporu je částka snížena na 3.000.000,00 Kč (CZV).

II. Změna čerpání stanovené alokace 13. výzvy IROP 1 (CZV), byla způsobena ponížením finančního plánu (CZV) u podané žádosti o podporu, pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912 s vazbou na provedené hodnocení ze strany ŘO IROP a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Původní částka byla ve výši 1.418.183,74 Kč, po provedených změnách v projektu / žádosti o podporu je částka snížena na 805.914,21 Kč (CZV).

 
 
Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.9.2020