Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 13. výzva IROP 1

ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - s vazbou na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 13. výzvy IROP 1

Z důvodu změny čerpání alokace 13. výzvy IROP MAS Vladař, bylo nutné provést aktualizaci seznamu přijatých žádostí o podporu. Na současné probíhající hodnocení přijatých žádostí nemá tato změna žádný vliv. Pouze se provedla změna čerpání finanční alokace výzvy, z důvodu ponížení finančního plánu (CZV - celkové způsobilé výdaje) u podané žádosti o podporu s vazbou na provedenou kontrolu "FNaP" na MAS Vladař. Více viz samotný seznam přijatých žádostí s platným datem aktualizace ke dni 13. 3. 2020.

ZMĚNA čerpání alokace 13. výzvy IROP 1

 alokace výzvy (CZV)

12.148.965,15 Kč

 ZMĚNA čerpání alokace v důsledku změny CZV projektu

10.413.828,74 Kč

 Přijaté žádosti o podporu CZV v původní výši celkem (k datu 2. 12. 2019)

10.764.467,74 Kč

Poznámka k tabulce: Změna čerpání stanovené alokace 13. výzvy IROP 1 (CZV), byla způsobena ponížením finančního plánu (CZV) u podané žádosti o podporu, pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748 s vazbou na provedené formální hodnocení a přijatelnost projektu (FNaP). Původní částka byla ve výši 3.350.639,00 Kč, po provedených změnách v projektu / žádosti o podporu je částka snížena na 3.000.000,00 Kč (CZV).

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.3.2020