Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace textu a příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.15, PO 2014 - 2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. března 2023 byla vydána revize 1.15 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro programové období 2014-2020.

Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou zapracování Specifického cíle 8.1 Podpora uprchlíků z Ukrajiny v rámci iniciativy FAST CARE, úprava veřejných zakázek předkládaných v IROP a problematika ukončování projektů, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn.

Přílohy dokumentu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.15, platná od 30. 3. 2023

Kapitola

Předmět revize

Zdůvodnění revize

1

 Úvod

 Doplnění metodického ukotvení Závazných stanovisek.

1.2

 Integrované nástroje

 Úprava odkazu na stránky MAS.

2.2

 Změna pravidel výzvy

 Úprava podmínek změny výzvy v souladu s jednotným metodickým prostředím.

2.6.1

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 Komplexní přepracování kapitoly v souladu s nadřazenou metodikou a legislativou.

2.8

 Orientační harmonogram administrace projektů

 Úprava limitu pro předložení sloučeného právního aktu Ministerstvu financí ČR.

4.1.3

 Ukončení financování projektu

 Doplnění specifik pro Nedokončené a Nefungující projekty.

4.1.5

 Zahájení udržitelnosti

 Doplnění specifik pro Nedokončené a Nefungující projekty.

4.6

 Etapy projektu

 Doplněna možnost zakládat nulové etapy pro Nedokončené a Nefungující projekty.

4.7

 Nedokončené a Nefungující projekty

 Nová kapitola.

5

 Investiční plánování a zadávání zakázek

 Komplexní úpravy napříč kapitolou.

7.7

 Vratky z důvodu smluvních pokut nebo jistoty

 Upozornění na informační povinnost ohledně smluvních pokut.

11.2

 Nárok na odpočet DPH

 Doplnění odkazů na legislativu ve vztahu k uplatnění DPH.

12.2

 Povinnosti při archivaci

 Úprava délky povinnosti archivace.

16

 Změny v projektu

 Úprava povolených změn s dopadem do hodnocení projektu.

16.2

 Změnové řízení zahájené po vydání prvního právního aktu, které nezakládá změnu právního aktu

 Úprava povinnosti hlásit změny skutečných majitelů v souladu s nadřazenou metodikou a legislativou.

16.3

 Změnové řízení zahájené po vydání prvního právního aktu, které zakládá změnu právního aktu

 Drobné úpravy napříč kapitolou.

16.5

 Tipy při oznamování změn

 Úprava pravidel pro podání ŽoZ na úpravu finančního plánu po podání ŽoP.

16.7

 Prodloužení termínu ukončení realizace projektu

 Upozornění na nutnost řádného zdůvodnění změn na prodloužení termínu realizace.

17

 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu

 Komplexní úpravy napříč kapitolou.

18.5

 Zjednodušená žádost o platbu

 Upozornění na úpravu pravidel pro předkládání a administraci ŽoP. Drobné úpravy napříč kapitolou.

19

 Odstoupení, ukončení realizace projektu

 Komplexní úpravy napříč kapitolou.

20

 Udržitelnost

 Upřesnění data zahájení udržitelnosti pro Nedokončené a Nefungující projekty.

22.1.3

 Ex-post kontroly

 Upřesnění pro Nedokončené a Nefungující projekty.

24

 Použité pojmy

 Aktualizace pojmů v souvislosti s úpravami dokumentu.

Příloha č. 1

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace_vzor

 Formální úpravy.

Příloha č. 2

 Stanovení výdajů na financování akce OSS_vzor

 Formální úpravy.

Příloha č. 3

 MP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014_2020

 Úprava znění v návaznosti na revizi nadřazené metodiky

Příloha č. 4

 Seznam a čestné prohlášení ke střetu zájmů

 Aktualizace přílohy v souladu s úpravou odpovídající kapitoly Pravidel.

Příloha č. 13

 Rekapitulace mzdových výdajů

 Doplněna výjimka pro výpočet výše odvodů v návaznosti na změnu legislativy.

Příloha č. 15

 Míra spolufinancování aktivit IROP

 Odstraněna pro nadbytečnost v této fázi realizace IROP.

Příloha č. 18

 Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+

 Formální úpravy.

Příloha č. 24

 Hodnocení horizontálních kritérií

 Zapracování nových specifických cílů

Příloha č. 26

 Postup pro vyplňování ZŽoP ZoR v MS2014+

 Sjednocení informací o přepočtu finanční mezery s hlavním dokumentem. Formální úpravy.

Příloha č. 33A

 Pokyny_import XML soupisky dokladů do žádosti o

 Formální úpravy.

Příloha č. 34

 Postup pro vyplnění ZoU

 Formální úpravy.

Příloha č. 35

 Postup pro práci s modulem veřejné zakázky

 Upravena v souladu se zněním Závazného stanoviska č. 25 a úprav odpovídajících kapitol Pravidel. Formální úpravy.

Příloha č. 36

 Postup pro práci se záložkou Přístup k projektu a plné moci

 Formální úpravy.

Příloha č. 38

 Čestné prohlášení o opatřeních k mezinárodním sankcím

 Nová příloha

 
 
 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.3.2023