Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 14. výzvy IROP 4 - aktuální INFORMACE nejen pro žadatele

Avízo výzvy 14. IROP 4 - Sociální podnikání. Termín vyhlášení a otevření výzvy pro podání žádosti o podporu se pomalu blíží.

Vážení žadatelé a příjemci, partneři, členové a příznivci MAS Vladař.

S potěšením Vám můžeme sdělit, že námi tak dlouho avizovaná a chystaná výzva, která je zaměřena na podporu aktivit sociálního podnikání se pomalu a jistě blíží ke svému cíli :-)

Co pro Vás tato informace nyní znamená?

S konečnou platností se nám i v tomto náročném období podařilo s Rozhodovací komisí MAS Vladař sladit poslední detaily potřebné k tomu, aby došlo ke schválení textu 14. výzvy IROP 4, dále směrnice č.02, kde jsou uvedeny potřebná kritéria hodnocení za MAS Vladař, a to formální hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" a věcné hodnocení "VH". Po úspěšném dořešení všeho potřebného mohla být 14. výzva IROP 4 opět předána k závěrečné kontrole a schválení na řídící orgán IROP.

Nyní již jen čekáme na výsledky kontroly ze strany ŘO IROP. Jakmile bude vše dořešeno, dáme v území za v času vědět přesný termín otevření a vyhlášení výzvy pro možnost podání žádosti o podporu. Níže ještě malé připomenutí asi toho nejdůležitějšího.

 

Nezapomeňme tedy, co je cílem 14. výzvy IROP 4 - podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

 

Výzva bude zaměřena na:

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti mohou být realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.
 

Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

 

TABULKA - celková alokace výzvy, název výzvy, vazba na výzu IROP

Číslo a název výzvy
ŘO IROP

Název výzvy MAS

Alokace výzvy
Celková alokace (CZK)
65. - Sociální podnikání 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání III. 2.000.000,00 Kč

 

Další potřebné informace naleznete již v předešlém avízu a to přímo zde: http://vladar.cz/avizo-vyzvy-14-irop-4-vypis-text-103.html

 

V případě dotazů kontaktujte manažera IROP - p. Nipauerová Andrea, andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 14.5.2020