Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 14.výzva MAS Vladař-IROP
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 15. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v říjnu / listopadu 2019 vyhlašovat 15. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.000.000,00 Kč (částka je uvedena ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie).

Popis opatření v rámci fiše IROP4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu jako je výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Dále bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, kdy podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde především o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Bližší informace naleznete zde: http://vladar.cz/avizo-15-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-103.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 7.10.2019