Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo výzvy 6. IROP 4 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 6. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v dubnu 2018 vyhlašovat 6. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 11.040.000,00 Kč.

ZMĚNA ke dni 27.4.2018 - v rámci příprav textace výzvy a směrnice č. 02 kritéria pro formální hodnocení a přijatelnost projektů včetně kritérií pro věcné hodnocení, byly provedeny změny, a to v celkové výši určené alokace pro 6. výzvu fiše IROP 4, která bude v rámci CZV ve výši 7.000.000,00 Kč, dále bude výzva vyhlášena až během měsíce května 2018, a to po úspěšném schválení a vyřešení potřebných administrativních kroků ze strany MAS Vladař a ŘO IROP. Ostatní níže uvedené zůstává beze změn.

 

Popis opatření v rámci fiše IROP4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu jako je výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Dále bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, kdy podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde především o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Bližší informace naleznete zde: http://vladar.cz/avizo-vyzvy-6-irop-4-vypis-text-50.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 16.3.2018