Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 7.výzva MAS Vladař-IROP 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 7. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v únoru 2019 vyhlašovat 7.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 3,31 milionu Kč.

Popis opatření v rámci fiše IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a kastrof :

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu. Projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“.

Bližší informace naleznete zde: http://www.vladar.cz/avizo-7-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-62.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 11.1.2019