Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)

Ke stažení:

Stáhnout vše
Identifikace výzvy
Finanční alokace výzvy 20.000.000,00 Kč (CZV)
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.1
Číslo výzvy MAS 1.
Opatření integrované strategie  IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 21.12.17 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 21.12.17 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 21.2.18 10:00

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

Typy podporovaných projektů Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Je možné podpořit pouze sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.
Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantním zařízení, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.
Sociální bydlení – bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
Oprávnění žadatelé Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace
Aktivita Rozvoj komunitních center
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace
Aktivita Sociální bydlení
- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
Cílová skupina Aktivita Rozvoj sociálních služeb
Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.
Aktivita Rozvoj komunitních center
Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.
Aktivita Sociální bydlení
Osoby v bytové nouzi:
- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
- osoby v nízkoprahové noclehárně,
- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
- muži a ženy v azylovém domě,
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
- úplné rodiny v azylovém domě,
- osoby v domě na půli cesty,
- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
- osoby po opuštění věznice,
- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
- muži a ženy v seniorském věku,
- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
- osoby v nezákonně obsazené budově,
- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 62:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách tohoto dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání ŽoP v MS2014+_62.výzva_SC 4.1 (2.1)_v 1.1_f

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

 

Aktuality k tématu 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3):

Stránky v této kategorii: 1. výzva IROP 3 - administrativní kroky

© MAS Vladař 2016