Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Ke stažení:

Stáhnout vše

Místní akční skupina VLADAŘ, o.p.s.  vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 - 2020

Termín vyhlášení výzvy: 15.2.2021

Termín příjmu žádostí: od 1.3.2021 do 21.3.2021

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31.5.2021

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář MAS Vladař, o.p.s., Masarykovo nám. 22, 441 01  Podbořany, 1. patro

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v pracovní dny od 8:00 hod. do 11:30 hod., vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Semináře pro žadatele:

Kontaktní údaje:

Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, +420 608 025 123

Kristýna Gubíková, manažerka PRV, kristyna.gubikova@vladar.cz, mobil: +420 775 372 835

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 16.334.971,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, a 4

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č.1305/2013

Alokace pro výzvu

PRV1

Investice do zemědělských podniků

Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

608.527,-Kč

PRV2

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Čl. 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2.195.960,-Kč

PRV3

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) –

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

8.653.879,-Kč

PRV4

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

4,876.605,-Kč

Podrobný obsah Fichí včetně jejich preferenčních kritérií je přílohou této výzvy.

Žadatel je povinnen řídit se pravidly - Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SZIF připravil pro žadatele přehled odpovědí na často kladené dotazy - https://www.szif.cz/cs/prv2014-faq

Vpřípadě potřeby dokládat Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků naleznete instrukce v dokumentu Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

Aktuality k tématu 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020:

© MAS Vladař 2016