Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Ke stažení:

Stáhnout vše

Podporované aktivity:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
 • Infrastruktura základních škol
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Struktura financování v operačním programu IROP 5:

 • Podpora bude poskytována formou dotace
 • Podíl financování z celkových způsobilých výdajů
  • EFRR 95 %
  • příjemce 5 %

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.

Způsobilé výdaje:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4,
 • musí přímo souviset s realizací projektu,
 • musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
 • musí být doloženy průkaznými doklady,
 • nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích.

 

Specifický cíl strategie:

1.7.1. Kvalitní vzdělávání pro každé dítě

Název opatření:

IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Vazba na specifický cíl IROP:

Tematické zaměření: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Vazba na investiční prioritu: SC 4.1 Komunitně vedený místní rozvoj

Popis opatření:

Cílem opatření je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Pro dosažení cíle je nutné podpořit stavby, stavební úpravy a vybavení zařízení pro vzdělávání a dalších subjektů podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, využitelné i pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce.

Typy projektů:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi
 • Doplňková aktivita – podporováno bude zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, zelené zdi a střechy a zahrady

Příjemci podpory:

 • Zařízení péče o děti do tří let
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu

Minimální a maximální výše:

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

5 01 20

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

INDIKÁTORY VÝSTUPU

Kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

  © MAS Vladař 2016