Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Program rozvoje venkova 2014-2021 /

Neproduktivní investice v lesích (PRV4)

Neproduktivní investice v lesích PRV4

Článek 25


Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.


Oblasti podpory
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.


Definice žadatele/příjemce dotace

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.


Druh a výše dotace, režim podpory
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 Nařízení Komise č. 702/2014.


Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na neinvestiční výdaje.

 1. opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
 2. opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
 3. opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
 4. opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
 5. nákup pozemku


Kritéria přijatelnosti
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 200042; C.
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C.


Další podmínky

 1. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 Nařízení Komise č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno hh)); C.
 2. Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I Nařízení Komise č. 702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty; C.
 3. Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) Nařízení Komise č. 702/2014; C.
 4. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.
 5. Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny; K.

  © MAS Vladař 2016