Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:               00,00 Kč

maximální výše CZV na projekt:  1 000 000,00 Kč

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

12.

Opatření integrované strategie 

IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Druh výzvy 

Kolová

     

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

27.9.19 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

27.9.19 10:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

N/R

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

29.11.19 10:00

 

Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů

Podporované aktivity dle strategie SCLLD MAS Vladař:

Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu - Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

Podpora může být poskytnuta na:
 - Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy
 - Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy
 - Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky
 - Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
 - Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících

Území realizace  Území MAS Vladař vymezené ve schválené SCLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé Území MAS (obec v území MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
Oprávnění žadatelé Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu
 - kraje
 - obce
 - dobrovolné svazky obcí
 - organizace zřizoané nebo zakládané kraji
 - organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 - dopravci ve veřejné dopravě na zákaldě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 - provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
Cílová skupina Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu
 - obyvatelé
 - návštěvníci
 - dojíždějící za prací a službami
 - uživatelé veřejné dopravy

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Telematika pro veřejnou dopravu" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 53:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce", příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání ŽOP v MS2014+_53. výzva_CLLD revize final

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz 

Aktuality k tématu 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1):

Stránky v této kategorii: 12. výzva IROP 1 - administrativní kroky, Avízo: 12.výzva MAS Vladař-IROP

© MAS Vladař 2016