Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

Ke stažení:

Stáhnout vše

IDENTIFIKACE VÝZVY

Finanční alokace výzvy

změna 01 - navýšení alokace

MODIFIKACE, navýšení alokace ke dni 17. 03. 2022:

3.950.000,00 Kč (CZV)

"PŮVODNÍ alokace výzvy: 2.510.725,29 Kč (CZV)"

Finanční alokace výzvy

minimální výše CZV na projekt:     500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 510 725,29 Kč

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy MAS

17.

Opatření integrované strategie 

IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy Kolová
     

TERMÍNY

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 15.11.21 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 15.11.21 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 15.12.21 00:00

 

 Příjem žádostí prostřednictvím: https://mseu.mssf.cz/

 

ZACÍLENÍ PODPORY

Typy podporovaných projektů Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

věcné zaměření podporovaných aktivit (zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání): 

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 - pořízení vybavení budov a učeben
 - pořízení kompenzačních pomůcek

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání.
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Aktivita Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

věcné zaměření podporovaných aktivit (základní školy):

 - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 -
rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 -
nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 -
pořízení vybavení budov a učeben
 - pořízení kompenzačních pomůcek
 - zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
 - klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 -
budování bezbariérovosti škol;
 -
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Území realizace Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLDVýdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu


Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura základních škol
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Cílová skupina

Společné pro všechny aktivity
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb


Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- žáci (studenti)
- děti v předškolním vzdělávání
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání

Aktivity Infrastruktura základních škol
- žáci (studenti)

 

 

DŮLEŽITÉ: Osnovu Studie proveditelnosti u aktivity "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" a "Infrastruktura základních škol" je nutné převzít dle upravené verze MAS Vladař, která je dostupná ke stažení zde, v uvedených přílohách této výzvy. Jsou zde zapracované požadavky za MAS Vladař, které budou také hodnoceny v rámci formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen "FNaP". Pokud žadatel nepřevezme upravenou verzi osnovy studie proveditelnosti této aktivity, vystavuje se riziku k nesplnění daného kritéria při hodnocení "FNaP", více viz. příloha směrnice č. 02 (kritéria pro hodnocení FNaP a VH) výše uvedené aktivity.

 

Webové odkazy na dokumenty výzvy č. 68:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 • povinné přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce https://irop.mmr.cz/getmedia/b972f1a4-d4b1-4387-92d1-d343ae49ac94/Prilohy_vydani_1-14_cistopis_aktualizace_22_9_21.zip.aspx?ext=.zip
 • Veřejné zakázky "SAMOSTATNÝ MODUL v systému ISKP14+ / MS2014+"
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 35
  • dostupná také ke stažení zde u výše uvedených příloh ke stažení
  • modul Veřejné zakázky je v systému IKSP14+/MS2014+ vytvořen jako samostatný, aby v něm žadatel mohl neomezeně řešit potřebné stavy své veřejné zakázky
  • příručka pod přílohou č. 35 je důležitá pro žadatele a příjemce, aby správným způsobem provedl při podání žádosti také správné podání veřejné zakázky "VZ", dále nastavil správný administrativní stav "VZ", aby "VZ" po podání žádosti o podporu byla v systému tzv. viditelná
 • Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
  • příloha obecných pravidel pro žadatele a příjemce č. 3, dostupná ke stažení i zde https://irop.mmr.cz/getmedia/b972f1a4-d4b1-4387-92d1-d343ae49ac94/Prilohy_vydani_1-14_cistopis_aktualizace_22_9_21.zip.aspx?ext=.zip
  • příloha vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek, která je Řídicím orgánem pro potřeby IROP upravena a některá pravidla a postupy se tak nemusí shodovat. Je-li v dalším textu odkazováno na Metodický pokyn (případně MP), je tím myšlena tato příloha (příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce). Metodický pokyn obsahuje 5 příloh, přičemž tyto přílohy jsou nezávazné
  • ŘO IROP zavazuje příjemce a žadatele IROP povinnostmi obsaženými v tomto MP níže uvedeným způsobem.
   • Příjemci jsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ. Postupy upravenými v tomto MP však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než:
    a) 500 000,- Kč bez DPH nebo
    b) 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %
    !!! Příjemci jsou však v těchto případech povinni dodržet ustanovení odst. 6.1 a 6.5 tohoto MP !!!
   • Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 731 416 889 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Aktuality k tématu 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5):

© MAS Vladař 2016