Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAP3 ORP Kadaň

logo OPVVV

 

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128

Název: MAP3 ORP Kadaň

Datum začátku realizace: 1.5.2022

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti ve výzvě č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

 

Anotace projektu:
Projektem navazuje na práci partnerství MAP a projekt MAP1. Bude vyhodnoceno plnění poslední revize
MAP1 a provedena aktualizace formou strategického plánování v partnerství MAP. Výsledkem bude
aktualizovaný dokument MAP, který bude obsahovat aktuální priority, cíle, jednotlivá opatření a návrhy
finančních zdrojů a zodpovědností. Nadále budeme pokračovat v budování kapacit a posilování
kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších informací.

    © MAS Vladař 2016