Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN PŘÍJEM projektových záměrů - výzva č. 1. MAS Vladař

Dne 12.9.2023 v 10:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy MAS Vladař - 1. výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - I.

1. výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - I.

Na základě přijatých projektových záměrů, dále jen "PZ", byl sestaven seznam přijatých žádostí, ve kterém naleznete všeobecné ifnormace, kolik bylo přijato "PZ" ze strany žadatelů, které jsou zařazené do procesu hodnocení MAS, základní specifika jako je registrační číslo, název projektu, název žadatele a CZV (celkové způsobilé výdaje žádosti). Níže uvádím potřebné informace pro žadatele, jak nyní bude MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu "PZ".

Do 1. výzvy MAS Vladař, která byla zacílena na aktivitu "Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol" bylo podáno celkem 18 projektových záměrů. Do celého procesu hodnocení žádostí o podporu bude zařazeno celkem 16 "PZ":

  • 1x "PZ" na žádost žadatele stažen z procesu hodnocení
  • 1x "PZ" byl podán po termínu daném textací a podmínkami 1. výzvy MAS Vladař

 

JAK NYNÍ BUDE MAS Vladař postupovat po ukončeném příjmu projektových záměrů

Jako 1. administrativní krok bude zahájena administrativní kontrola "PZ", a to do 5 PD (pracovních dní) po ukončení příjmu "PZ". Administrativní kontrola bude provedena nejpozději do 30 pracovních dnů po ukončení příjmu projektových záměrů dané výzvy MAS. Informování žadatele o výsledku administrativní kontroly probíhá prostřednictvím e-mailové schránky a to projektovým manažerem IROP.

Po úspěšném hodnocení adminisrativní kontroly bude zahájen 2. administrativní krok a to věcné hodnocení, kdy celková délka věcného hodnocení je 30 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení administrativní kontroly). Po úspěšném ukončení věcného hodnocení bude zahájen 3. administrativní krok a to výběr projektů, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování a dále schválení seznamu náhradních projektů, celková délka hodnocení je 25 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení).

Výtah informací ze směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů / Operační program IROP", "kapitola č. 5.1. Administrativní kontrola a příjem projektových záměrů":

  1. v případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena pro nedostatek informací v podaném projektovém záměru) a dojde k nesplnění jednoho či více „napravitelných“ kritérií, bude žadatel vyzván k doplnění projektového záměru přes e-mailovou schránku a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od data odeslání požadavku, kdy lhůta žadateli začíná běžet následující den od zaslání požadavku k doplnění ze strany hodnotitele MAS Vladař
  2. po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel zpracuje novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami budou převzata hodnocení z původního hodnotícího posudku, u ostatních kritérií se provede nové hodnocení, hodnotitel může vyzvat žadatele k doplnění projektového záměru maximálně dvakrát (kdy délka lhůty je opět 5 pracovních dnů – lhůta začíná běžet následující den od zaslání požadavku na doplnění ze strany hodnotitele)
  3. Veškeré lhůty pro posouzení administrativní kontroly projektového záměru se pozastavují do doby, než žadatel zašle doplňující informace
  4. žadatel může v odůvodněných případech písemně, prostřednictvím datové schránky MAS, požádat o prodloužení lhůty doplnění projektového záměru, které je možné využít jak u první, tak i u druhé výzvy k doplnění projektového záměru. Aby bylo možné tuto žádost vyhodnotit před vypršením lhůty na doplnění, doporučuje MAS Vladař podat žádost alespoň 2 pracovní dny před vypršením lhůty. Lhůtu pro doplnění projektového záměru lze prodloužit maximálně o 5 pracovních dní. Prodloužení lhůty je žadateli odesláno prostřednictvím e-mailové schránky jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty
  5. v případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je projektový záměr vyloučen z dalšího procesu hodnocení, nemůže být již provedeno věcné hodnocení a žadatelům je do 5 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly odesláno rozhodnutí s odůvodněním
  6. lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet následující den od zaslání informace o ukončeném hodnocení administrativní kontroly

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROP: p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 731 416 889.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 13.9.2023