Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 16. výzva IROP MAS Vladař

Dne 27. 9. 2021 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 16. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zvýšeni bezpečnosti v dopravě celého území MAS Vladař.

16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

Dne 4. 10. 2021 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšně vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektů:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529 - Výstavba chodníků Široké Třebčice - Obec Veliká Ves
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562 - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech - chodník podél silnice I/27 - Město Blšany
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016567 - Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace č. III/2247 v Nepomyšli - Městys Nepomyšl
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016568 - Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek - Město Vroutek

Galerie :

Článek vyšel : 29.9.2021