Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 16. výzva MAS Vladař IROP 1

Dne 16. 11. 2021 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování a seznam náhradních projektů.

Do 16. výzvy MAS Vladař byly podány a zaregistrovány 4 žádosti, kdy byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař pouze 3 projekty, a to z důvodu stažení žádosti o podporu ze strany žadatele během procesu věcného hodnocení na MAS Vladař, informace jsou dostupné v zápise z jednání výběrové komise MAS.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Seznam náhradních projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ a SEZNAM NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu "ZoZ". Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovená alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 16. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „16. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.578.947,30 Kč
 • Převis alokace výzvy, tedy částka, která v současné chvíli chybí s vazbou na potřebné čerpání alokace u 16. výzvy IROP 1, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 2.015.994,36 Kč
 • Celková alokace, která by byla potřebná pro čerpání v součinnosti s přijatými žádostmi 16. výzvy, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení je v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 5.594.941,66 Kč

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529
  • Název projektu: Výstavba chodníku Široké Třebčice
  • Žadatel: Obec Veliká Ves
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 80 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 511.311,29 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562
  • Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech – chodník podél silnice I/27
  • Žadatel: Město Blšany
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.344.173,63
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.

 

Náhradní projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016568
  • Název projektu: Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek
  • Žadatel: Město Vroutek
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 70 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.739.456,74
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 30.11.2021