Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+
Aktuality:

Výsledky dotazníkového šetření v rámci přípravy integrované strategie území pro programové období 2021 - 2027

Na počátku roku prováděla Místní akční skupina Vladař dotazníkové šetření v rámci přípravy integrované strategie území pro programové období 2021 - 2027.


Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký je pohled obyvatel území MAS Vladař na kvalitu života v jednotlivých obcích. Zjišťovali jsme, jaké jsou silné, slabé stránky a potřeby místa, ve kterém žijí.

Do dotazníkového šetření se zapojilo 66 respondentů.

Z výsledků šetření vychází, že spokojenost s kvalitou života v obci je průměrná. Většina dotázaných se necítí být ani nespokojena, ani výrazně nespokojena.

Obyvatelé obcí na území MAS Vladař nejvíce oceňují dobré životní prostředí a dobrou dopravní obslužnost. Naopak jako největší negativa vidí špatnou dostupnost zdravotní péče a nedostatek pracovních příležitostí.

 

Spokojenost s jednotlivými oblastmi v obci je následující:

Obyvatelé jsou nejvíce spokojeni s místním životním prostředím krajinou. Převážná většina je také spokojena se správou a vedením obce, školstvím. Dopravní obslužnost je převážně dobrá. Ve většině obcí je dostatek možností kulturního vyžití, sportovišť a hřišť. Spokojenost je také v oblasti cestovního ruchu. Nevyhraněný názor mají obyvatelé území MAS Vladař na podporu podnikání a na úroveň sociální péče. Naopak nespokojeni jsou se stavem místních komunikací a dostupností služeb. Velká nespokojenost panuje v oblasti zdravotnictví.

 

Největší potřebu vidí obyvatele v budování a úpravě veřejných prostranství (parky, veřejná zeleň, náměstí), dále v budování infrastruktury a v neposlední řadě ve zkvalitnění a zvýšení dostupnosti zdravotní péče.

 

Kompletní výsledky dotazníkového šetření si můžete prohlédnout v příloze.

 

Máte jiný názor? Nesouhlasíte s výsledky dotazníkového šetření? Není v odpovědích zahrnuta Vaše obec?

Využijte poslední příležitosti a vyplňte dotazník.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.5.2021