Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

Rozjezd SCLLD MAS Vladař (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842)

Logo IROP + MMR

Výzva: IROPVÝZVA Č. 6 ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842

Realizace: 1.1.2016 - 31.1.2019

Stav: projekt realizován

Příprava a realizace SCLLD MAS Vladař je pokračováním snahy MAS Vladař o.p.s. o kontinuální rozvoj venkovské oblasti na pomezí krajů Kralovarského, Plzeňského a Ústeckého. Při využití metody LEADER a integrovaného nástroje CLLD zacílíme podporu ze tří operačních programů ESFI fondů na řešení největších potřeb regionu, které aktivity fondů mohou podpořit. Projekt dále přispěje ke sladění cílů OP i národních zdrojů se skutečnými potřebami regionu MAS Vladař.

Cílem projektu je soustředit finanční podporu rozvoje venkova na řešení prioritních oblastí rozvoje daného regionu MAS Vladař, zapojit do řešení místní odborníky, místní poskytovatele služeb, místní obyvatele, samosprávu, podnikatele, neziskové organizace. Cílem je pomocí participace, prostřednictvím metody LEADER řešit místní problémy na základě místních znalostí, efektivně cílit omezené zdroje na řešení nejpalčivějších problémů těmi pro území nejvhodnějšími projekty.

 

    © MAS Vladař 2016