Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 3. výzva MAS Vladař IROP 6

Dne 17. 5. 2024 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování, seznam náhradních projektů a seznam nepodpořených projektů.

Do 3. výzvy MAS Vladař bylo podáno a zaregistrováno 14 projektových záměrů (dále jen "PZ"), z toho 1 "PZ" nesplnil administrativní kontrolu a dle pravidel bylo ukončeno hodnocení. Zbývající "PZ" byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

Přílohy u tohoto článku, které jsou ke stažení:

  • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • Seznam náhradních projektů
  • Seznam nepodpořených projektů
  • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮSEZNAM NÁHRADNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ doporučených k financování SEZNAM NEPODPOŘENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ v rámci výzvy "3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.“. Bližší informace naleznete v zápise, viz příloha tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. "PZ" / verze 01.

Dle pravidel bude SEZNAM NÁHRADNÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ v platnosti do 31. 12. 2025.

Projektovým záměrům, které jsou součástí seznamu vybraných "PZ" byla vystavena a zaslána souhlasná stanoviska o souladu "PZ" se schválenou SCLLD MAS Vladař na programové období 2021 - 2027, která mají platnost 60 kalendářních od data vystavení. Do vypršení platnosti žadatelé mají povinnost své "PZ" zaregistrovat a podat v systému ISKP21+ běžným způsobem - žádost o podporu v IROP (dále jen ŽoP). Po podání ŽoP v systému bude standardním způsobem žadateli přiřazen hodnotitel za CRR a následně bude zahájena kontrola a hodnocení. Tato část již není v kompetenci MAS Vladař. "PZ", které splní podmínky kontroly a hodnocení, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Na co nezapomenout před podáním žádosti o podporu ze strany žadtele v rámci MAS Vladař !!!

NEZAPOMENOUT, že před schválením a podepsáním ŽoP v systému (tedy samotným podáním) je povinnost ze strany žadatele vyzvat oprávněnou osobu za MAS Vladař – p. Nipauerová Andrea – písemnou formou na uvedený e-mail: irop@vladar.cz nebo andrea.nipauerova@vladar.cz pro potřebnou kontrolu žádosti o podporu, která se bude týkat pouze hodnot a části, které jsou součástí schváleného "PZ" na MAS Vladař. Je potřebné tuto osobu přidat do dané ŽoP jako „spolusignatáře“.

 

Výše stanovená alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 3. výzvu MAS Vladař:

  • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 3. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Památky a muzea - I.“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 6.000.000,00 Kč
  • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými "PZ" 3. výzvy, které splnily administrtaivní kontrolu, věcné hodnocení a jsou součástí seznamu vybraných "PZ" bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 5.998.000,00 Kč

 

Kontaktní osoba:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
  • mobil 731 416 889

 

Vybrané "PZ", které mají potřebné dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

Registrační číslo projektového záměru

(přijatého do datové schránky MAS Vladař)

Název projektového záměru

(dle podaného projektového záměru na MAS Vladař do datové schránky)

Počet dosažených bodů

(počet dosažených bodů dle splněných kritérií v rámci věcného hodnocení)

Žadatel

(jméno žadatele / název žadatele)

Pořadí projektového záměru dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD

CZV projektu

(celkové způsobilé výdaje)

IROP/2023/027

Revitalizace zámku Poláky za účelem jeho zpřístupnění veřejnosti

Celkový počet dosažených bodů:     95 bodů

Miloš Dempír

1.

1.000.000,00 

IROP/2023/020

Morový sloup se sochou Panny Marie, Tuchořice – restaurování kulturní památky

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Obec Tuchořice

2.

1.000.000,00 Kč
IROP/2023/021

Výměna vnějších výplní otvorů objektu městského úřadu č.p. 29 v Blšanech

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Město Blšany 3. 1.000.000,00 Kč
IROP/2023/022

Oprava fasády kaple Všech svatých v Petrohradě

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Obec Petrohrad 4. 1.000.000,00 Kč
IROP/2023/026

Kostel sv. Bartoloměje v Žaboklikách

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Obec Nové Sedlo 5. 998.000,00 Kč
IROP/2023/031

Obnova severní strany fasády kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Římskokatolická farnost Liběšice 6. 1.000.000,00 Kč

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 28.5.2024