Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Avízo: 15.výzva MAS Vladař-IROP Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 15. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude ve 2. čtvrtletí 2020 vyhlašovat 15. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1.807.559,80 Kč.

AKTUALIZACE ke dni 19. 5. 2020 - !!! došlo pouze ke změně pořadového čísla vyhlášení výzvy místo 16. výzva bude zařazena jako 15. výzva IROP 2 !!!

 

Popis opatření v rámci fiše IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a kastrof :

Cílem je zajistit připravenost na řešení rizik zejména přizpůsobením vybavenosti složek IZS a zajištěním odolnosti území. Opatření přispějí k eliminaci rizik a katastrof a zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn klimatu jako jsou přívalové a dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního původu. Projekty budou v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“.

Bližší informace naleznete zde: http://vladar.cz/avizo-16-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-137.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 15.5.2020