Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: MAP ORP Kadaň MAP ORP Podbořany MAP ORP Žatec
Aktuality: Aktuality z organizace

MAS Vladař je žadatelem na zpracování MAP ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň

MAS Vladař o. p. s. podala žádost na zpracování Místního akčního plánu ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území - vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň chce projekt přispět k naplňování dlouhodobému záměru zkvalitňování vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na zájmovém území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formáního i neformálního vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potencionálu žáka. 

Projekt MAP řeší na zájmovém území několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také mezi nimi a dalšími subjetky, které mají (nebo mohou mít vliv) na vzdělávání dětí a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných o projektů (budoucí projektové záměry škol) - a tím zlepšuje celý vzdělávací systém na ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň. 

Projekt MAP přinese ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se vzdělání dětí na území ORP Podbořany, ORP Žatec a ORP Kadaň. Hlavní změnou je uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v zájmových ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkluzivní vzdělávání. 

Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze o potřebách zejména ředitele mateřských a základních škol, ale i zřiovatele a školská zařízení, NNO a další partnery. 

 

Žádost o zpracování projektu MAP ORP Podbořany byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

 

Žádost o zpracování projektu MAP ORP Žatec byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

 

20080821 - logo velkéŽádost o zpracování projektu MAP ORP Kadaň byl podán pod registračním číslem: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

 

Článek vyšel : 11.4.2016