Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V pro výkon služby - 61. výzva IROP

61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má schválený programový dokument IROP. Nyní se již dle schváleného harmonogramu výzev MAS v operačním programu IROP vyhlašují první výzvy.

I když zatím v plánu harmonogramu výzev pro rok 2023 není zahrnuta výzva pro Veřejná prostranstí, již můžeme podávat informace a řešit s Vámi potřebné konzultace s vazbou na pravidla a způsobilost 73. výzvy IROP (CLLD), které jsou ke dni 23. 5. 2023 již dostupné ze strany MMR ČR (ŘO IROP).

Tato výzva je zaměřena na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V:

 • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
 • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
 • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlášení a otevření výzvy pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 4 - Hasiči / vazba na 61. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 4 - Hasiči 3.252.957,20 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v tomto opatření závěrem roku 2023 nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2024.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
  • A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
   • Technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710
   • Projekt musí být v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 9 (část A) těchto Specifických pravidel
   • Nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
  • B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
   • Normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je uveden v příloze č. 9 (část B) Specifických pravidel. Uvedený normativ obsahuje druhy techniky a věcných prostředků, které je možné v rámci projektu pořídit dle kategorie jednotek požární ochrany
   • Při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je žadatel povinen využít vzorovou technickou specifikaci. Vzorové technické specifikace jsou zveřejněny na webových stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky na odkaze: https://www.hzscr.cz/clanek/iroptechnika-pro-izs.aspx. Dokladem o shodě konkrétní technické specifikace pořizované požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se vzorovou technickou specifikací je Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení (dále jen „Stanovisko HZS ČR“). Vzor Stanoviska HZS ČR je přílohou č. 10 Specifických pravidel. Stanovisko HZS ČR musí být u nových zadávacích řízení vydáno před zahájením realizace zadávacího řízení a povinně předloženo Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) spolu se zadávací dokumentací v souladu s Obecnými pravidly kap. 5.2.. V případě, že je technika pořizována z již uzavřených rámcových smluv, musí být Stanovisko HZS ČR vydáno nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy na konkrétní plnění a předloženo Centru nejpozději s uzavřenou smlouvou. V případě, že zadávací řízení bylo realizováno před datem vyhlášení 61. výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP 2021 – 2027, musí být Stanovisko HZS ČR spolu s uzavřenou smlouvou předloženo k žádosti podporu. Postup pro vydání Stanoviska HZS ČR je přílohou č. 11 Specifických pravidel.
  • C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích
   • Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Specifických pravidel.
 • doprovodná část projektu
  • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou (nepovinnou) částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov
 • Podaktivity mohou být libovolně kombinovány. Žadatel v podkladech pro hodnocení (příloha č. 2 Specifických pravidel) uvádí, jak a čím jsou podaktivity v projektu realizovány a naplňovány. Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátor pro zvolenou podaktivitu.
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projekt je stanoven na 130.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 4 - Hasiči
 •  
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu
 •  
 • oprávnění žadatelé
  • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.6.2023