Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro MAS zaměřenou na podporu veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu - 86. výzva IROP

86. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD)

MAS Vladař má schválený programový dokument IROP. Nyní se již dle schváleného harmonogramu výzev MAS v operačním programu IROP vyhlásily první výzvy.

I když zatím v plánu harmonogramu výzev pro rok 2023 není zahrnuta výzva na Cestovní ruch, již můžeme podávat informace a řešit s Vámi potřebné konzultace s vazbou na pravidla a způsobilost 86. výzvy IROP (CLLD), které jsou již dostupné ze strany MMR ČR (ŘO IROP).

Tato výzva je zaměřena na podporu:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (dále také „CR“)
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů)
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat a projektově připravovat, ať jste v rámci území MAS Vladař co nejlépe nachystáni, jakmile bude možné na MAS Vladař zahájit vyhlášení a otevření výzvy pro příjem projektových záměrů do opatření IROP 7 - Cestovní ruch / vazba na 86. výzvu IROP (CLLD).

MAS Vladař má zatím předschválenou alokaci na celé programové obdodbí v opatření IROP 7 - Cestovní ruch 13.920.960,80 Kč. Dle předběžného stanoveného harmonogramu výzev, je v plánu vyhlásit a otevřít výzvu v druhé polovině roku 2024.

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

 • Účel projektu - zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu a zlepšení dostupnosti a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
 •  
 • Cíl projektu - cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití
 •  
 • oprávnení žadatelé - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik
 •  
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jedne projekt je stanoven na 230.000,- Kč, maximální výše CZV bude stanovena až výzvou MAS Vladař, pod opatřením IROP 7 - Cestovní ruch
 •  
 • časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do ukončení realizace projektu

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.8.2023