Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 2. výzva MAS Vladař IROP 1

Dne 1. 2. 2024 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 2. výzvy MAS Vladař bylo podány a zaregistrovány 2 projektovéh záměry (dále jen "PZ"), které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

Přílohy u tohoto článku, které jsou ke stažení:

  • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ doporučených k financování v rámci výzvy "2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.“. Bližší informace naleznete v zápise , viz příloha tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. "PZ", které jsou součástí seznamu byla vystavena a zaslána souhlasná stanoviska o souladu "PZ" se schválenou SCLLD MAS Vladař na programové období 2021 - 2027, která mají platnost 60 kalendářních od data vystavení, což je do 31. 3. 2024. Do té doby žadatelé mají povinnost své "PZ" zaregistrovat a podat v systému ISKP21+ běžným způsobem - žádost o podporu v IROP (dále jen ŽoP). Po podání ŽoP v systému bude standardním způsobem žadateli přiřazen hodnotitel za CRR a následně bude zahájena kontrola a hodnocení. Tato část již není v kompetenci MAS Vladař. "PZ", které splní podmínky kontroly a hodnocení, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Na co nezapomenout před podáním žádosti o podporu ze strany žadtele v rámci MAS Vladař !!!

NEZAPOMENOUT, že před schválením a podepsáním ŽoP v systému (tedy samotným podáním) je povinnost ze strany žadatele vyzvat oprávněnou osobu za MAS Vladař – p. Nipauerová Andrea – písemnou formou na uvedený e-mail: irop@vladar.cz nebo andrea.nipauerova@vladar.cz pro potřebnou kontrolu žádosti o podporu, která se bude týkat pouze hodnot a části, které jsou součástí schváleného "PZ" na MAS Vladař. Je potřebné tuto osobu přidat do dané ŽoP jako „spolusignatáře“.

 

Výše stanovená alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 2. výzvu MAS Vladař:

  • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 10.000.000,00
  • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými "PZ" 2. výzvy, které splnily administrtaivní kontrolu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 3.354.557,89

 

Kontaktní osoba:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
  • mobil 731 416 889

 

Vybrané "PZ", které mají potřebné dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

Registrační číslo projektového záměru

(přijatého do datové schránky MAS Vladař)

Název projektového záměru

(dle podaného projektového záměru na MAS Vladař do datové schránky)

Počet dosažených bodů

(počet dosažených bodů dle splněných kritérií v rámci věcného hodnocení)

Žadatel

(jméno žadatele / název žadatele)

Pořadí projektového záměru dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD

CZV projektu

(celkové způsobilé výdaje)

IROP/2023/018

Třetí etapa opravy chodníku v Nádražní ulici města Chyše

Celkový počet dosažených bodů:     95 bodů

Město Chyše, Žižkovo náměstí č. 18, Chyše

1.

854.557,89

IROP/2023/017

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél části silnice II/221, k.ú. Soběchleby u Podbořan

Celkový počet dosažených bodů:     85 bodů

Město Blšany, Náměstí 29, Blšany

2.

2.500.000,00 Kč

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 13.2.2024