Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: AKTUÁLNÍ verze - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace textu a příloh Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.14

Řídicí orgán IROP dne 20. září 2021 vydal závazné stanovisko ŘO IROP, kterým se aktualizuje text a přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.14 ze dne 1. března 2021.

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 25

Určeno pro: ŘO IROP, CRR, ZS ITI, MAS, žadatele a příjemce
Platnost a účinnost: 20. září 2021

Popis současného stavu, citace z výše uvedeného závazného stanoviska:

  1. V IROP již byly vyhlášeny všechny předpokládané výzvy včetně podpory v rámci REACT-EU. Uvádění informací v příloze č. 15 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Míra spolufinancování jednotlivých aktivit IROP, které jsou totožné s údaji v jednotlivých výzvách, je v důsledku toho nadbytečné.
  2. Příloha č. 35 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Postup pro práci s modulem veřejné zakázky neodpovídá stavu MS2014+ po zapracování požadavku RIM 047560/BEZOP/NAP/00000000/APL/RIM dodavatelem informačního systému MS2014+.
  3. Kapitola 2. 6. 1 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Čestné prohlášení o skutečném majiteli není zcela v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech novelizovaný od 1. 6. 2021 novelou č. 527/2020 Sb. a zároveň je nutné kapitolu zrevidovat v návaznosti na zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
  4. Kapitola 16.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Změnové řízení zahájené po vydání prvního právního aktu, které nezakládá změnu právního aktu se upravuje v návaznosti na změny dle bodu 3 tohoto Závazného stanoviska.
  5. Pro účely posouzení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je nutné doplnit výklad a sjednotit pravidla kapitoly 5.2 a 5.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, která jsou roztříštěna v několika ustanoveních v nekonzistentním znění.
  6. V Kapitole 7.7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Vratky z důvodu smluvních pokut a jistoty nejsou stanoveny jasné milníky, ve kterých je příjemce povinen informovat a doložit, že nerezignoval na uplatnění smluvních pokut.
  7. Bylo-li uloženo nápravné opatření stanoviskem k zakázce, nejsou stanoveny milníky, ve kterých je příjemce povinen informovat a doložit, že provedl nápravné opatření uložené stanoviskem k zakázce.

 

Bližší informace naleznete jak v přílohách tohoto článku, tak i na webových stránkách IROP - Ministerstva místního rozvoje (viz odkaz na začátku článku).

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.9.2021