Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Harmonogram výzev 2020_1
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 - Řídící orgán IROP

Řídicí orgán IROP zveřejňuje aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

Řídicí orgán IROP aktualizoval harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP. Aktualizace harmonogramu se týká těchto výzev:

 

1. Harmonogram výzev pro ROK 2019

!!! ke stažení i v příloze tohoto článku, níže aktuální výtah dle data ukončení příjmu žádostí o podporu !!!

 • 92. výzva - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
  • průběžná výzva
  • celková alokace 311.764.706,00 Kč
  • plánovaný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí o podporu 12 / 2019, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu 03 / 2020
  • podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
  • cílové slupiny: Žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci
  • území (místo dopadu): Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj)
  • typy příjemců: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávaích aktivit
 • ostatní výzvy a informace viz výše uvedený Harmonogram výzev pro rok 2019

 

 

2. Harmonogram výzev pro ROK 2020

!!! ke stažení i v příloze tohoto článku, níže aktuální výtah dle data vyhlášení a otevření příjmu žádostí o podporu !!!

 • 93. výzva - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II
  • plánovaný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí o podporu 01 / 2020
  • podprované aktivity: Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6, Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti kraje jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
  • typy příjemců: Kraje, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s krajem
 • 94. výzva - Digitalizace stavebního řízení
  • plánovaný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí o podporu 06 / 2020
  • podprované aktivity: Informační systémy podporující, Digitalizaci stavebního řízení
  • typy příjemců: Ministerstvo pro místní rozvoj, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český telekomunikační úřad
 • 95. výzva - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV
  • plánovaný termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí o podporu rok 2020
  • podprované aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T
  • typy příjemců: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • ostatní informace viz výše uvedený Harmonogram výzev pro rok 2020

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 25.11.2019