Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Informace ze semináře pro žadatele 2. výzvy MAS Vladař IROP

Dne 26. 6. 2023 se konal seminář pro žadatele k 2. výzvě IROP 1 Doprava

V příloze článku naleznete prezentaci k semináři výzvy a další potřebné přílohy jako celkový výstup.

 

Informace k výzvě MAS:

 • 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
 • Výzva je otevřena pro MRR „méně rozvinuté regiony“ (obce v Ústeckém a Karlovarském kraji v rámci vyčleněného území MAS Vladař)
 • Vazba na výzvu ŘO IROP "48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)“
 • Termín vyhlášení 5. 6. 2023
 • Termín zahájení příjmu projektových záměrů od 12. 6. 2023 od 10:00 hodin
 • Termín ukončení příjmu projektových záměrů do 31. 8. 2023 v 10:00
 • Alokace 1. výzvy IROP 3 je 10.000.000,00 Kč (CZV, tedy 100%)
 • Minimální částka na 1 projekt je 500.000,00 Kč CZV, maximální částka na 1 projekt je 2.500.000,00 Kč CZV
 • Připravenost projektových záměrů (rozpočet / nabídka, projektová dokumentace – stavební práce / úpravy dle stavebního zákona, souhlas zřizovatele, 100% na předfinancování projektu, povinné přílohy dle vyhlášené a otevřené výzvy, technické zhodnocení majetku)

 

SHRNUTÍ - Co nezapomenout před zahájením zpracování projektového záměru na MAS Vladař a nálsedně žádosti o podporu:

 • Viz také vyhotovený manuál MAS Vladař „Jak podat žádost o podporu, projektový záměr 2021 – 2027 IROP“ - https://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00184/913_manual_jak-podat--C5-BEadost-o-podporu_projektovy-zam-C4-9Br_2021-2027-irop.pdf
 • Žadatel podává žádosti o podporu do systému na ŘO IROP, až po vydání souhlasného stanoviska ze strany MAS Vladař
 • Tento dokument může být vydán až po úspěšném hodnocení projektových záměrů na MAS Vladař (viz příloha č. 13. Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD, 60. výzvy IROP CLLD)
 • Projektové záměry musí splňovat podmínky výzev MAS a zároveň také 60. výzvy IROP CLLD
 • POZOR na soulad dokumentů – text výzvy, projektový záměr, směrnice hodnocení (kritéria „AK“ a „VH“), požadované přílohy výzvy MAS = soulad s dokumenty 60. výzvy IROP CLLD, hodnocení CRR IROP (uvedeny v kapitole č.4. specifických pravidlech pro žadatele a příjemce), kontrolní listy hodnocení a kontrolní listy FNaP a udržitelnosti projektu
 • Kladné vyjádření MAS Vladař k úspěšně vyhodnocenému projektovému záměru neznamená 100% úspěšnost podané žádosti o podporu na ŘO IROP
 • POZOR – před podepsáním žádosti o podporu v systému ISKP21+ je nutné přidat „spolusignatáře“ a to určeného pracovníka MAS, který zkontroluje správnost údajů a dokumentů s vazbou na projektový záměr MAS, po té žádost podepíše a předá tak k podpisu žadateli, který provede finální kroky k podání žádosti o podporu
 • Karta souladu udržitelná mobilita (v souladu se strategií udržitelné mobility – je v souladu s existujícím strategickým dokumentem a přispívá k naplnění principů udržitelné mobility; integrován – navazuje na obdobné projekty, síť v okolí, nebo má potenciál synergicky působit s jinými projekty; je připravován v participativním duchu – byl projednán s veřejností, s užší cílovou skupinou, nebo byl zveřejněn v médiích)
 • Bezpečná nemotorová doprava
  • intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci je nad hodnotou limitu 500 vozidel za den, stanovená na základě údajů z celostátního sčítání dopravy (od r. 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189
 • Cyklistická doprava
  • VÝSTAVBA / MODERNIZACE / REKOSNTRUKCE = intenzita motorové dopravy na dotčené pozemní komunikaci je nad hodnotou limitu 500 vozidel za den, stanovená na základě údajů z celostátního sčítání dopravy (od r. 2016), vlastního sčítání podle TP 189, automatického sčítání nebo jiného dopravního průzkumu provedeného v souladu s TP 189 v běžný pracovní den, nebo počet obsazených pracovních míst v obcích nad hodnotou limitů 250, určený na základě výsledků Sčítání lidí, domů a bytů 2021, nebo počet obyvatel v obcích nad hodnotou limitů 2000, určený na základě výsledků každoročně zveřejňovaných Českým statistickým úřadem, nebo přímé napojení realizované komunikace pro cyklisty alespoň na jednu stávající vyhrazenou komunikaci pro cyklisty
  • DOPROVODNÁ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA = intenzita cyklistické dopravy je na dotčené vyhrazené komunikaci pro cyklisty nad hodnotou limitu 220 cyklistů v běžný pracovní den, stanovená na základě vlastního sčítání podle TP 189 nebo automatického sčítání

 

V případě dotazů, nejasností nebo řešení konkrétních případů v rámci zpracování žádosti o podporu a osnovy studie proveditelnsoti, kontaktujte: p. Nipauerová Andrea, tel: 731 416 889, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.7.2023