Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6) 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

IROP - doba udržitelnosti projektu

Udržitelnost v operačním programu IROP, žadatelé výzev MAS Vladař o.p.s
Aktualizace informací ke dni 1. 9. 2023


Vážení žadatelé a příjemci.

U většiny žádostí o podporu, kde byla již ukončena fyzická realizace projektů a byl nastaven v systému ISKP 14+ / MS2014+ stav PP41, což znamená, že projekt byl finančně ukončen ze strany ŘO IROP, vzniká další povinnost žadatelům a příjemcům podpory, a to udržitelnost projektu. Níže uvádím přehled povinností a pravidel pro příjemce podpory, které z toho vyplývají a to pokud není stanoveno jinak, po dobu 5-ti let. Datum zahájení doby udržitelnosti začíná plynout od následujícího dne od nastavení stavu PP41, kdy tato informace je žadateli / příjemci zaslána automatickou depeší na daném projektu v systému ISKP 14+ / MS2014+.

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách právního aktu, ve kterém je stanovená doba udržitelnosti a povinnosti příjemce. Dodržení doby a podmínek udržitelnosti může být předmětem kontroly oprávněných orgánů státní správy.

Pokud není ve Specifických pravidlech uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP, tzn. následující den po datu nastavení centrálního stavu PP 41 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2014+.

Během udržitelnosti předkládá příjemce elektronicky v MS2014+ zprávy o udržitelnosti projektu. Harmonogram jejich podání se příjemci v MS2014+ automaticky zobrazí poté, co je projekt finančně ukončen ze strany ŘO. O blížícím se termínu pro podání ZoU projektu je příjemce informován automaticky v MS2014+. Lhůty pro předkládání zpráv jsou uvedeny v kapitole 14.4. Lhůty pro předkládání Zpráv. Pokud příjemce nepodá ZoU projektu v plánovaném termínu, ŘO/CRR ho vyzve k podání interní depeší. Prostřednictvím ZoU se v době udržitelnosti hlásí také věcná břemena ze zákona.

V případě dotazů v době udržitelnosti, kontaktujte nejlépe svého manažera projektu, který Vám je přidělen s vazbou na zaslanou depeši o zahájení doby udržitelnosti, popřípadě kontaktujte také manažera IROP MAS Vladař - p. Nipauerová Andrea.

 

Příjemce je po dobu udržitelnosti povinen:

 • seznamy povinných příloh zpráv o udržitelnosti projektů - informace nalezente na www.vladar.cz nebo na www.crr.cz
 • každých dvanáct měsíců od zahájení udržitelnosti podávat v MS2014+ Průběžnou ZoU projektu (viz kap. 14.4 a přílohy č. 8 a 34 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, platná verze 1.13 ze dne 15. 10. 2019) = POZOR !!! k 1. 3. 2021 byla vydána aktualizace tohoto dokumentu a to ve verzi 1.14 !!! viz zde: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
 • řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence předkládat jako přílohu ZoU a Závěrečné ZoU projektu za sledované období
 • doložit se závěrečnou ZoU projektu přepočet finanční mezery a maximální výše dotace (viz kap. 7.5.1 těchto Pravidel)
 • do 10 pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti podat v MS2014+ Závěrečnou ZoU projektu (viz kap. 14.4 a příloha č. 8 těchto Pravidel)
 • udržet dosažené cíle a výstupy projektu
 • dodržovat pravidla publicity (viz kap. 13 těchto Pravidel)
 • prokázat naplnění a udržení indikátoru
 • informovat CRR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR finální zprávy, plnit nápravná opatření z předcházejících kontrol
 • informovat CRR o všech změnách v projektu
 • monitorovat příjmy projektu do uzavření programu EK
 • řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu
 • veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o podporu
 • v případě integrovaných projektů informovat nositele strategie, případně ZS ITI, o podstatných změnách v projekt

 

Ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě mohou být uvedeny bližší informace k povinnostem příjemce v době udržitelnosti, níže jsou dle výzev MAS Vladař s vazbou na pravidla výzvy IROP uvedeny webové odkazy na aktuální verze těchto pravidel.

 

IROP 1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce podpory, platná verze 1.4 k datu 8. 10. 2019
  • 5. výzva IROP 1
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959                  Výstavba chodníku v obci Blažim
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960                  Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany
  • 13. výzva IROP 1
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748                  Chodník - Žatecká, Holedeč
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778                  Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicíc
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911                  Chodník ke škole ve Valči
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912                  Bezpečné zastávky Rvenice
  • 16. výzva IROP 1
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016529                 Výstavba chodníků Široké Třebčice

 

IROP 2 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce podpory, platná verze 1.3 k datu 17. 12. 2019
  • 7. výzva IROP 2
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011675                  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011676                  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim
  • 15. výzva IROP 2
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014855                  Vybavení JSDH Žatec technickými prostředky pro výkon činností spojených s extrém.suchem
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014909                  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Verušičk
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0014913                  Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši

 

IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

 

IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce podpory, platná verze 1.2 k datu 11. 12. 2020
  • 6. výzva IROP 4
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074                  Provoz automyčky v Žatci
  • 14. výzva IROP 4
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014580                  Vznik nového sociálního podniku - šicí dílna v Žatci
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014866                  Jsme Café ve Spolku a začínáme sociálně podnikat

 

IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce podpory, platná verze 1.4 k datu 17. 9. 2020
  • 3. výzva IROP 5
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008393                  Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci
  • 4. výzva IROP 5
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567                  Přírodní vědy názorně
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568                  Lubenecké vzdělávání pro budoucnost – přírodovědné Vzděláván
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008665                  Inovace polytechnického vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadani
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666                  Inovace jazykového vzdělávání
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667                  Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008694                  Moderní trendy do výuky jazyků
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008697                  Inovace přírodovědného vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadan
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699                  Inovace přírodovědného vzdělávání
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008700                  Inovace přírodovědného vzdělávání na Kadaňské jedničce v Kadan
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876                  Jazyky multimediálně a bezbariérově
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008881                  Rekonstrukce učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ a MŠ Vroute
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893                  Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu
  • 10. výzva IROP 5
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285                  Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286                  Učebna pro výuku přírodních věd
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290                  Přírodovědné předměty v moderním pojetí
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295                  Jazyková učebna s novými technologiemi
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303                  Učebna cizích jazyků a informatiky
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420                  Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430                  Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457                  Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany
  • 11. výzva IROP 5
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470                  Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
  • 17. výzva IROP 5
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017119                  Polytechnická dílna na ZŠ Manětín
   • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017182                  Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci

 

IROP 6 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

 

 

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Galerie :

Článek vyšel : 15.2.2021