Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program Životní prostředí (OPŽP) /

1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Ke stažení:

Stáhnout vše

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Místní akční skupina MAS Vladař, IČO: 26404818, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Věcné zaměření

Výčet podporovaných aktivit

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Identifikace výzvy ŘO

Číslo výzvy ŘO

05_18_128

Název programu

Operační program Životní prostředí

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

083/05_18_128/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS

1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

15.3.2019 18:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15.3.2019 18:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17.6.2019 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

Informace o formě podpory

Alokace výzvy

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5.000.000,- Kč. 

 1. Definice oprávněných žadatelů
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

5.000.000,- Kč

Informace o podmínkách veřejné podpory

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 v kapitole D.

V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory malého rozsahu (de minimis)[1].

Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.

Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení.

Indikátory

Povinné indikátory

 • 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
 • 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty.

Povinně volitelné indikátory

 • 45002 Celkový počet vysazených stromů

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu.

Aktuality k tématu 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně:

© MAS Vladař 2016