Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

REACT-EU 2014 - 2020, IROP pomůže rozdělit finanční prostředky za účelem snížení dopadů pandemie covid-19.

IROP byl jako jediný operační program v České republice vybrán k tomu, aby pomohl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie covid-19.

Finanční prostředky budou rozděleny prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU, který umožní čerpat finanční podporu již v tomto roce. Mimořádné dodatečné zdroje určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU byly České republice přiděleny pro rok 2020 ve výši 21,7 mld. Kč.

Iniciativa REACT-EU bude součástí IROP v současném programovém období 2014 – 2020v rámci nově vytvořené prioritní osy 6 – React-EU.

Podpořeny budou projekty z oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury (více informací na tomto odkazu). Projekty budou ve všech navrhovaných oblastech realizovány na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Aktuálně

Dne 8. března 2021 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj konkrétní parametry podpory z ReactEU pro oblasti integrovaného záchranného systému, a to formou Avíz výzev (viz níže Avíza připravovaných výzev).

Dne 26. února 2021 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj konkrétní parametry podpory v rámci nového investičního nástroje ReactEU do oblasti zdravotnictví, a to formou Avíz výzev (viz níže Avíza připravovaných výzev).

Pro potenciální žadatele byl zpřístupněn Konzultační servis IROP, který je dostupný přes webové rozhraní a je určen pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU.
Konzultační servis:  https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/.

Dne 14. ledna 2021 byla Monitorovacím výborem IROP schválena revize Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0. Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.
Po schválení Programového dokumentu Evropskou komisí budou vypsány konkrétní výzvy pro jednotlivé oblasti. Vyhlášení výzev se předpokládá na březen 2021.

Avíza připravovaných výzev

Avíza výzev jsou předběžným oznámením výzev a informují potenciální žadatele o základních parametrech budoucích výzev, podporovaných oblastech a o požadavcích kladených na zpracování projektových žádostí.  Systém pro zpracování žádostí o podporu MS2014+ bude zpřístupněn až po vyhlášení samotných výzev, které je plánováno na konec března 2021. V současné době nelze podávat projektové žádosti. Přehled odkazů na jednotlivé dokumenty uvádíme níže.

Oblasti integrovaného záchranného systému (IZS)

Avízo výzvy č. 96 – Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

Avízo výzvy č. 97 – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů
 

Oblast zdravotnictví 

Avízo výzvy č. 98 - Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby?

  • 5. 3. 2021 – ŘO IROP oznamuje, že bylo aktualizováno Avízo výzvy č. 98 – předmětem aktualizace je doplnění způsobilých výdajů u hlavních aktivit projektu (výstavba nebo stavební úpravy heliportů pro leteckou záchrannou službu u nemocnic v síti urgentních příjmů 1. typu).

    »   Seznam přístrojové techniky 98. výzva, na které bude možné čerpat dotaci.


Avízo výzvy č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

  • 5. 3. 2021 – ŘO IROP oznamuje, že bylo aktualizováno Avízo výzvy č. 99 – předmětem aktualizace je upřesnění vazby počtu předložených projektu na IČZ a doplnění způsobilých výdajů u hlavních aktivit projektu (pořízení mobilních vozů/sanitek pro převoz pacientů se zvláště závažnou obezitou).

    »   Seznam přístrojové techniky 99. výzva, na které bude možné čerpat dotaci.


Avízo výzvy č. 100 - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

  • 5. 3. 2021 – ŘO IROP oznamuje, že bylo aktualizováno Avízo výzvy č. 100 – předmětem aktualizace je upřesnění vazby počtu předložených projektu na IČZ.  

    »   Seznam přístrojové techniky 100. výzva, na které bude možné čerpat dotaci.

Přehled hodnotících resp. specifických kritérií přijatelnosti pro jednotlivé projekty a oblasti podpory schválený Monitorovacím výborem IROP (Kritéria hodnocení SC 6.1 REACT-EU – aktivita zdravotnictví naleznete na konci seznamu dokumentů).

Zdroje informací

Doporučujeme žadatelům sledovat internetové stránky Centra www.crr.cz a Ministerstva pro místní rozvoj www.irop.mmr.cz, kde budou průběžně zveřejňovány veškeré aktuality. 
Konzultační servis:  https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

 

Novými specifickými cíli (SC) jsou:

  • SC 6.1 REACT-EU
  • SC 7.1 Technická pomoc – REACT-EU

Ve specifickém cíli 6.1 budou podpořeny následující oblasti: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

Specifický cíl 7.1 je určen na tzv. technickou pomoc – aktivity související s administrací projektů a propagací výsledků projektů podpořených z REACT-EU.
 

Členění REACT na jednotlivé aktivity Alokace EFRR v EUR Podíl na celkové alokaci Alokace v Kč (kurz 26 CZK/EUR) Příspěvek alokace v oblasti klimatu v %
Zdravotnictví (přístroje a stavby) 590 386 909,22 € 70,72% 15 350 059 639,68 Kč 0 %
Integrovaný záchranný systém 156 008 976,01 € 18,69% 4 056 233 376,29 Kč 100 %
Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 79 533 987,77 € 9,53% 2 067 883 682,03 Kč 100 %
Technická pomoc 8 846 154,00 € 1,06 % 230 000 004,00 Kč 0%
Celkem 834 776 027,00 € 100,00% 21 704 176 702,00 Kč 28,22%

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 26.3.2021