Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3) 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5) 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2) 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seznamy povinných příloh zpráv o udržitelnosti IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje seznam povinných příloh pro jednotlivé specifické cíle, které je nezbytné předložit společně se Zprávou o udržitelnosti.

Zároveň doporučuje při zpracování Zpráv o udržitelnosti (viz také informace v článku na stránkách MAS Vladař o Udržitelnosti projektů IROP) využívat i zveřejněné kontrolní listy k udržitelnosti k jednotlivým specifickým cílům, které obsahují stručný popis/průřez kontroly projektů pro daný specifický cíl. Projekty integrovaných výzev SC 4.1 se řídí seznamem povinných příloh specifického cíle, do něhož daná aktivita projektu spadá, viz také přímo výčet specifických cílů a povinných příloh na stránkách CRR.

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • 5. výzva MAS Vladař IROP 1
  • 13. výzva MAS Vladař IROP 1
  • 16. výzva MAS Vladař IROP 1
   •  
   • Aktivita "BEZPEČNOST DOPRAVY", povinné přílohy:
    • Fotodokumentace publicity (stálá pamětní deska) - pouze u projektů, kde to je povinné
    • kolaudační souhlas/rozhodnutí - nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo
     • nedošlo ještě k ukončení zkušebního provozu stavby
     • projekt nevyžaduje kalaudační souhlas/rozhodnutí
    • Popis plnění udržitelnosti - v případě nutnosti popisu delšího než 2000 znaků na záložce Plnění udržitelnosti
    • Výstup z účetní evidenci majetku pořízeného z dotace
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
  • 7. výzva MAS Vladař IROP 2
  • 15. výzva MAS Vladař IROP 2
   •  
   • Aktivita "TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM", povinné přílohy:
    • Fotodokumentace - pouze pro účely ověření plnění publicity u projektů, u nichž je to relevantní. Jinak fotodokumentaci pořízeného majetku nepožadujeme. Je možné ji zkontrolovat (vyžádat si ji od příjemce) v rámci ex post VSK od stolu
    • Inventární karty majetku případně jiné účetní dokumenty - tyto dokumenty nám mají prokázat, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce
    • Dokumenty související se změnami závazků ze smluv na veřejné zakázky - relevantní pokud u VZ nastaly ve sledovaném období změny, např. dodatek ke smlouvě atd., platí i pro výzvu č. 27
    • Knihu jízd, seznam výjezdů pořízeného majetku (např. CAS) nepožadujeme doložit - případně je možné si tyto dokumenty vyžádat v rámci ex post VSK. Plnění účelu projektu pouze stačí popsat do ZoU (veškerý pořízený majetek se musí v době udrž. - po dobu 5 let, používat), plnění účelu projektu je spojeno s plněním indikátorů
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • 1. výzva MAS Vladař IROP 3
   •  
   • Aktivita "ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER", povinné přílohy
    • Kolaudační souhlas/rozhodnutí, nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo se závěrečnou ZoR/ŽoP
     • pokud kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí nepodléhají výstupy projektu
    • Fotodokumentace publicity (stálá pamětní deska) - je-li relevantní
    • Odborná způsobilost sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 zákonač č. 108/2006 Sb. - doklad o absolvovaném vzdělání
    • Rozvrh pravidelně konaných aktivit či seznam proběhlých akcí - v případě pochybností je vhodné doložit vč. doplnění pro jaké cílové skupiny
    • Inventární karty majetku případně jiné účetní dokumenty - tyto dokumenty nám mají prokázat, že pořízený majetek je stále ve vlastnictví příjemce
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • 3. výzva MAS Vladař IROP 5
  • 4. výzva MAS Vladař IROP 5
  • 10. výzva MAS Vladař IROP 5
  • 11. výzva MAS Vladař IROP 5
  • 17. výzva MAS Vladař IROP 5
   •  
   • Aktivita "INFRASTRUKUTRA ZÁLADNÍCH ŠKOL", povinné přílohy
    • Fotodokumentace publicity (stálá pamětní deska) - pouze u projektů, kde to je povinné
    • Kolaudační souhlas/rozhodnutí - nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo
     • nedošlo ještě k ukončení zkušebního provozu stavby
     • projekt nevyžaduje kalaudační souhlas/rozhodnutí
    • Aktualizovaná část ŠVP pro oblast Člověk a svět práce - nutné doložit v případě, že tato oblast nebyla do ŠVP zapracována v době podání žádosti o podporu. V případě, že ve vazbě na realizaci projektu není potřeba aktualizovat školní vzdělávací program, tak se tato příloha nedokládá.
    • Zápis/y ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu - dokládá se v případě, pokud příjemce informoval ve Studii proveditelnosti (a následně získal body ve VH) o spolupráci škol. Zápis musí obsahovat: datum spolupráce, názvy zúčastněných subjektů a popis akce. Pokud bude popis spolupráce uveden přímo v ZoU, tak není nutné tento zápis samostatně přikládat.
    • Memorandum či smlouva o spolupráci škol - nutné doložit pouze v případě, že v době udržitelnosti došlo ke změně (spolupráce s jinou školou než se kterou bylo původně počítáno )
    • Rozvrh hodin - slouží pro kontrolu využití podpořené učebny a je vyžadován k doložení pouze v případě, že poskytnuté informace v rámci ZoU budou nedostatečné. Příjemce tedy nedokládá jako povinnou přílohu ZoU, ale při administraci ZoU může být vyzván k dodatečnému doložení
    • Výstup z účetní evidenci majetku pořízeného z dotace
   •  
   • Aktivita "INFRASTRUKUTRA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL", povinné přílohy
    • Fotodokumentace publicity (stálá pamětní deska) - pouze u projektů, kde to je povinné
    • Kolaudační souhlas/rozhodnutí - nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo
     • nedošlo ještě k ukončení zkušebního provozu stavby
     • projekt nevyžaduje kalaudační souhlas/rozhodnutí
    • Zápis/y ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu - dokládá se v případě, pokud příjemce informoval ve Studii proveditelnosti (a následně získal body ve VH) o spolupráci:
     • škol
     • mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm.
     • zápis musí obsahovat: datum spolupráce, názvy zúčastněných subjektů a popis akce.
     • pokud bude popis spolupráce uveden přímo v ZoU, tak není nutné tento zápis samostatně přikládat.
    • Memorandum či smlouva o spolupráci škol - nutné doložit pouze v případě, že v době udržitelnosti došlo ke změně (spolupráce s jiným subjektem než se kterým bylo původně počítáno )
    • Rozvrh hodin - slouží pro kontrolu využití podpořené učebny a je vyžadován k doložení pouze v případě, že poskytnuté informace v rámci ZoU budou nedostatečné. Příjemce tedy nedokládá jako povinnou přílohu ZoU, ale při administraci ZoU může být vyzván k dodatečnému doložení
    • Výstup z účetní evidenci majetku pořízeného z dotace
   •  
   • Aktivita "INFRASTRUKUTRA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ", povinné přílohy
    • Fotodokumentace publicity (stálá pamětní deska) - pouze u projektů, kde to je povinné
    • Kolaudační souhlas/rozhodnutí - nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo
     • nedošlo ještě k ukončení zkušebního provozu stavby
     • projekt nevyžaduje kalaudační souhlas/rozhodnutí
    • Zápis/y ze dne uskutečněné spolupráce/workshopu - dokládá se v případě, pokud příjemce informoval ve Studii proveditelnosti (a následně získal body ve VH) o spolupráci:
     • škol/školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží
     • mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm
     • zápis musí obsahovat: datum spolupráce, názvy zúčastněných subjektů a popis akce.
     • pokud bude popis spolupráce uveden přímo v ZoU, tak není nutné tento zápis samostatně přikládat
    • Memorandum či smlouva o spolupráci - nutné doložit pouze v případě, že v době udržitelnosti došlo ke změně (spolupráce s jiným subjektem než se kterým bylo původně počítáno)
    • Rozvrh hodin - slouží pro kontrolu využití podpořené učebny a je vyžadován k doložení pouze v případě, že poskytnuté informace v rámci ZoU budou nedostatečné. Příjemce tedy nedokládá jako povinnou přílohu ZoU, ale při administraci ZoU může být vyzván k dodatečnému doložení
    • Výstup z účetní evidenci majetku pořízeného z dotace
 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • 8. výzva MAS Vladař IROP 6
   •  
   • Aktivita "PAMÁTKY", povinné přílohy
    • Fotodokumentace publicity - pouze u projektů, kde to je povinné.
    • Kolaudační souhlas/rozhodnutí - nepožadujeme pokud:
     • již kolaudační souhlas/rozhodnutí bylo předloženo
     • nedošlo ještě k ukončení zkušebního provozu stavby
     • projekt nevyžaduje kalaudační souhlas/rozhodnutí

 

 

Informace za MAS Vladař o.p.s pro Vás připravila: Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Galerie :

Článek vyšel : 17.5.2021