Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vladař o.p.s., IČ 264 04 818 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

482/03_16_047/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS

3.výzva MAS Vladař-OPZ- Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I. (OPZ1)

 

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

26.3.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

26.3. 2018, 04:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26.3.2018, 04:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28.5.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 

Informace o formě podpory

Alokace výzvy MAS

  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 8 000 000 CZK

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

Vymezení oprávněných žadatelů

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

  • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
  • osoba, která má aktivní datovou schránku[1];
  • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

  • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
  • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti[2];
  • na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
  • jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním příspěvkem.

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

 

[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

[2] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Příjem žádostí prostřednictvím:  https://mseu.mssf.cz/

Aktuality k tématu 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.:

© MAS Vladař 2016