Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAMA club

logo OPZ

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210

Cílem projektu je vytvoření funkčního MAMA clubu v Žatci, který bude poskytovat komplexní podporu ženám ohroženým na trhu práce (a mužům v obdobné situaci) při jejich pohybu na trhu práce, udržení v zaměstnání a slaďování pracovního a soukromého života. 

    © MAS Vladař 2016