Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ústecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu přípravy projektových záměrů 2023

Pro obce do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?

Příjem elektronických žádostí bude zahájen: od 3. dubna 2023 do 3. května 2023

O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT?

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování). Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci max. ve výši 50 000 Kč.

KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?

Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. ledna 2023 a je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2024.

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. ledna 2023. Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné dokumentace viz. níže. Tyto náklady musí přímo souviset s projektem a vzniknout v době jeho realizace, musí být prokazatelně vynaložené, uhrazené, podložené doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně.

Dotaci lze použít za zpracování:

  • Energetického auditu
  • Projektové dokumentace
  • Hydrogeologického průzkumu (posudek)
  • Geologického průzkumu
  • Odborné studie (např. územní, technické, regulační)
  • Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?

Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz v sekci „Dotace“.

KAM ŽÁDOST PODAT?

Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu žádost o dotaci prostřednictvím datové schránky /ID datové schránky: t9zbsva/

KDO A KDE MI MŮŽE POMOCI?

Konzultačním místem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Kontaktní osoby:

  • Bc. Radka Maierová, tel.: 475657678, email: maierova.r@kr-ustecky.cz;
  • Bc. Michaela Janatková, tel.: 475657572, e-mail: janatkova.m@kr-ustecky.cz; Bc. Eva Lívařová, tel.: 475657417, livarova.e@krustecky.cz,
  • Ing. Michaela Čuříková, 475657536, email: curikova.m@kr-ustecky.cz;
  • Ing. Martina Sedláková, tel.:475657191, email: sedlakova.m@kr-ustecky.cz; Mgr. Andrea Jandová, tel.: 475657948, email: jandova.a@kr-ustecky.cz

Odkazy:

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 16.3.2023