Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 5. výzva MAS Vladař IROP 1

Dne 7. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 5. výzvy MAS Vladař byly podány a zaregistrována pouze 2 žádosti, která byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "5. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 5. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu5. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP5)“ byla odsouhlasena v celkové výši: 15.000.000,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi, které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši: 3.590.563,00 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka: 11.409.437,00 Kč

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byly podány a zaregistrovány žádosti ve výši CZV 3.590.563,00 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008960
  • Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Lišany
  • Žadatel: Obec Lišany
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 3.000.000,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008959
  • Název projektu: Výstavba chodníku v obci Blažim
  • Žadatel: Obec Blažim
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 60 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 590.563,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.9.2018