Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4

Dne 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde měl být sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 6. výzvy MAS Vladař byla podána a zaregistrována 1 žádost, která byla zařazena do procesu hodnocení ze strany MAS Vladař a hodnocena v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování - seznam nebyl ze strany Rozhodovací komise MAS schválen a potvrzen, tudíž není zatím jako příloha dostupný
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař měl být sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "6. výzva MAS Vladař–IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP 4)". Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař měla postupovat při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Rozhodovací komise MAS, ale neschválila seznam vybraných projektů doporučených k financování, což znamená, že usnesení z hlasování nebylo přítomnými členy "RK MAS" přijato. Členové "RK MAS" byli ze strany manažerů MAS upozorněni na mezeru v pravidlech - ty s neschválením seznamu nepočítají. Žádost o podporu i tak bude předána dle postupu na CRR IROP. Nestandardní nastalá situace bude řešena s řídícím orgánem IROP. O průběhu řešení budeme žadatele informovat, jakmile budou jasné výsledky a bude stanoveno konečné rozhodnutí o kroku hodnocení "Výběr projektů".

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 6. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu6. výzva MAS Vladař–IROP-Vznik nových a rozvoj existujících podnikateslkých aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP 4)“ byla odsouhlasena v celkové výši: 7.000.000,00 Kč
 • Celková alokace, která by měla být čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi pokud by byl schválen seznam vybraných projektů ze strany "RK MAS", které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši: 3.500.000,00 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka: 00,00 Kč

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byla podána a zaregistrována žádost ve výši CZV 3.500.000,00 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a měli být doporučené k financování, pokud by "RK MAS" schválila seznam vybraných projektů:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074
  • Název projektu: Provoz automyčky v Žatci
  • Žadatel: Bander Group s.r.o.
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 45 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 3.500.000,00
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 7.11.2018