Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4

Dne 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 6. výzvy MAS Vladař byla podána a zaregistrována pouze 1 žádost, která byla hodnocena v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“. Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu byly předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 6. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“ byla odsouhlasena v celkové výši: 7.000.000,00 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatou žádostí, která splnila formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši: 3.500.000,00 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka: 3.500.000,00 Kč

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byla podána a zaregistrována žádost ve výši CZV 3.500.000,00 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybraný projekt / žádost, která má nejvyšší dosažené bodové hodnocení a je doporučena k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074
  • Název projektu: Provoz automyčky v Žatci
  • Žadatel: Bander Group s.r.o.
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 45 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 3.500.000,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 17.12.2018