Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhodnocení podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí o výběru projektů Rozhodovací komise MAS Vladař - 6. výzva MAS IROP 4

Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 15. 11. 2018 podal stížnost proti postupu MAS.

Na základě podané stížnosti proti postupu MAS Vladař, administrativního kroku "Výběr projketů/, který je v kompetenci Rozhodovací komsie MAS u žádosti pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 - Provoz automyčky v Žatci, operačního programu IROP, proběhlo dne 23. 11. 2018 jednání Kontrolní komise MAS Vladař, která po přezkoumání všech potřebných a navazujících dokumentů na svém zasedání rozhodla, že podaná stížnost je DŮVODNÁ a to v kroku Výběr projektů. Podrobné informace naleznete v příloze tohoto článku - "zápis z jednání KK MAS" nebo také ke stažení u textace 6. výzvy MAS Vladař / IROP 4.

 

Jak bude nyní MAS Vladař o.p.s. postupovat?

Dle směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projketů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP" (verze 02 / 2018, platná a účinná dnem 22. 01. 2018), kapitola 5. Hodnocení a výběr projektů / kap. 5.3 Výběr projektů:

  • vyhodnocení podané stížnosti byly dne 26. 11. 2018 zaslány žadateli na projektu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 - Provoz automyčky v Žatci depeší přes systém MS2014+ a také mailovou korespondencí
  • dále byly již předány výsledky přezkumného řízení jak předsedovi Rozhodovací komise MAS Vladař tak všem členům "RK MAS"
  • nyní proběhne jednání "RK MAS" a zástupců MAS Vladař (projektový manažer IROP a vedoucí pracovník SCLLD), k provedení administrativního kroku "Výběr projektů"
  • po tomto jednání "RK MAS" bude opět vytvořen seznam vybraných / nevybraných žádostí doporučených k financování jako výstup pro možnost předání projektů k dalšímu administrativnímu kroku na "ZOZ" (závěrečné ověření způsobilosti) na CRR IROP

O všech výše uvedených krocích bude opět žadatel informován dle výše uvedené směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. - operační program IROP".

 

Kontaktní osoba v případě dotazů - manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 4.12.2018