Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhodnocení podané žádosti o přezkum 6. výzva MAS IROP 4

Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 09. 09. 2018 podal žádost o přezkum.

Na základě podané žádosti o přezkum hodnocení proti výsledkům věcného hodnocení u žádosti pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 - Provoz automyčky v Žatci, operačního programu IROP, proběhlo dne 01. 10. 2018 jednání Kontrolní komise MAS Vladař, která po přezkoumání všech potřebných a navazujících dokumentů na svém zasedání rozhodla, že podaná žádost o přezkum je DŮVODNÁ a to v kroku Věcného hodnocení. Podrobné informace naleznete v příloze tohoto článku - "zápis z jednání KK MAS" nebo také ke stažení u textace 6. výzvy MAS Vladař / IROP 4.

 

Jak bude nyní MAS Vladař o.p.s. postupovat?

Dle směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projketů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP" (verze 02 / 2018, platná a účinná dnem 22. 01. 2018), kapitola 5. Hodnocení a výběr projektů / kap. 5.2 Věcné hodnocení / kap. 5.3 Výběr projektů:

  • výsledky přezkumného řízení byly dne 09. 10. 2018 zaslány žadateli na projektu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 - Provoz automyčky v Žatci depeší přes systém MS2014+ a také mailovou korespondencí
  • dále byly již předány výsledky přezkumného řízení jak předsedkyni Výběrové komise MAS Vladař tak všem členům "VK MAS"
  • nyní proběhne pracovní jednání mezi "VK MAS" a zástupci MAS Vladař (projektový manažer IROP a vedoucí pracovník SCLLD), kteří předají potřebné dokumnety k vyhotovení nového hodnotícího posudku (nově budou řešeny pouze ta kritéria, která byla součástí přezkumného řízení a "KK MAS" je vyhodnotila jako důvodná, u kritérií, která nejsou součástí přezkumného řízení budopu převzaty výsledky hodnocení z původního hodnotícího posudku)
  • dále bude následovat zasedání - hodnotící jednání "VK MAS", kde budou členové hlasovat a rozhodovat o novém výsledku věcného hodnocení
  • po tomto jednání "VK MAS" bude opět vytvořen seznam doporučených / nedoporučených žádostí k financování jako výstup pro "RK MAS" k dalšímu kroku hodnocení, a to výběr projektů

O všech výše uvedených krocích bude opět žadatel informován dle výše uvedené směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. - operační program IROP".

 

Kontaktní osoba v případě dotazů - manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.10.2018