Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Operační program zaměstnanost /

5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.

Ke stažení:

Stáhnout vše

Identifikace výzvy ŘO

Výzva byla uzavřena 1.4.2019 v 12:00 hodin

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

883/03_16_047/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS

5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

28. 02. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

28. 02. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 02. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01. 04. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Aktuality k tématu 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.:

© MAS Vladař 2016