Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 11. výzva MAS Vladař IROP 5

Dne 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 11. výzvy MAS Vladař byla podána a zaregistrována 1 žádost, která byla hodnocena v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování v rámci výzvy "11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5). Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekt, který je součástí seznamu byl předán prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy nyní bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu. Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 11. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „11. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)““ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 2.105.263,15 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatou žádostí, která splnila formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 1.999.963,00 Kč
 • Zbývající alokace výzvy, tedy nevyčerpaná částka alokace, bude použita na čerpání alokace u 10. výzvy IROP 5, kde je v současné době finanční převis v důsledku podaných žádostí o podporu: 105.300,15 Kč

 

Jelikož nebyla v důsledku doporučených projektů k financování překročena určená výše alokace výzvy a do výzvy byla podána a zaregistrována žádost ve výši CZV 1.999.963,00 Kč, která nepřekročila alokaci výzvy, nebyl ze strany „RK MAS“ řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803
  • Název projektu: Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
  • Žadatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 60 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 1.999.963,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.1.2020